Di Tích Quốc Gia Đặc Biệt Văn Miếu – Quốc Tử GiámVăn Miếu – Quốc Tử Giám thực sự là di sản văn hóa vô giá của thủ đô Hà Nội và cả nước trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, là điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và Quốc tế.
Văn Miếu – Quốc Tử Giám là tên gọi thể hiện rõ hai chức năng của một khu di tích: nơi thờ Khổng Tử – ông Tổ của Đạo Nho và là trường Quốc học đầu tiên trong lịch sử khoa cử của đất nước.

Tên gọi Văn Miếu có từ năm Canh Tuất, niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070), đời vua Lý Thánh Tông. Vua cho dựng Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, Tứ Phối, vẽ tượng Thất thập nhị hiền bốn mùa cúng tế, cho Hoàng Thái Tử đến học ở đó. Vì thế, sau này có tên gọi là Thái Học.

Năm Anh Võ Chiêu Thắng thứ nhất (1076), lập nhà Quốc Tử Giám, đến đầu đời Trần, (1253), đổi thành Quốc Tử viện. Vua Trần Thái Tông cho mở rộng và thu nhận cả con em các nhà thường dân có sức học xuất sắc. Đời nhà Lê (1483), đổi thành Thái Học Đường. Đầu thế kỷ XIX, nhà Nguyễn lập Quốc Tử Giám ở Huế, nên nơi này đổi thành Văn Miếu và giữ nguyên tên gọi cho đến ngày nay.

Đời Trần Minh Tông, Chu Văn An được cử làm Quốc Tử Giám Tư Nghiệp (tức Hiệu trưởng), là thầy dạy trực tiếp của các Hoàng Tử. Năm 1370, ông mất, được vua Trần Nghệ Tông cho thờ ở Văn Miếu bên cạnh Khổng Tử.

Năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho trùng tu lớn tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, mở rộng qui mô các công trình. Năm 1511, lại sửa sang, làm thêm hai dãy nhà bia ở phía Đông và phía Tây hai bên Tả – Hữu, mỗi gian để một tấm bia; năm 1536, Mạc Đăng Dung cho tu sửa lại Văn Miếu.

Năm 1762, chúa Trịnh Doanh cho trùng tu Văn Miếu với qui mô rất lớn. Sách Đại Việt sử ký tục biên, Lịch triều tạp kỷ và Khâm Định Việt sử thông giám cương mục đều ghi: “cửa Đại Thành 3 gian, 2 chái, Đông Vũ và Tây Vũ, mỗi dãy đều 7 gian, điện Canh Phục 1 gian 2 chái, nhà bếp 2 gian, kho tế khí 2 gian, cửa Thái Học 3 gian có tường ngang lợp bằng ngói đồng, nhà bia phía Đông và phía Tây mỗi dãy đều 12 gian. Kho để ván khắc in 4 gian. Ngoại Nghi môn 1 gian, xung quanh đắp tường, cửa Hành Mã ngoài tường ngang 3 gian, nhà Minh Luân 3 gian 2 chái, cửa nhỏ bên tả và bên hữu đều 1 gian, nhà giảng dạy ở phía Đông và Tây hai dãy, mỗi dãy đều 14 gian, phòng học của học sinh Tam Xá ở phía Đông và phía Tây đều 3 dãy, mỗi dãy 25 gian, mỗi gian 2 người”. Đây có lẽ là lần mở mang qui mô lớn nhất tại Văn Miếu.

Nguồn: https://financebiz.org

Xem thêm bài viết khác: https://financebiz.org/van-hoa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *